Saturday, 19 October 2013

Aathmeeka Yuddha


DwäÃPÀAiÀÄÄzÀÞ
“AiÉĺÉÆêÀ£À AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß £Àr¸ÀÄ” 1 ¸ÀªÀÄĪÉî 18:17

zÉêÀd£ÀgÁzÀ £ÀªÀÄä M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÆß  AiÀÄÄzÀÞ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ºÉÆÃgÁqÀĪÀ AiÀÄÄzÀÞ«ÃgÀ£ÁV PÀvÀð£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß DvÀ¤UÁV AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä zÉêÀgÀÄ “¸ÉãÁ¢üñÀégÀ£ÁzÀ zÉêÀgÀÄ” JA§ÄzÁV ¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ°è £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ.  PÀvÀð£Éà ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÆß, AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß ¸ÀvÀåªÉÃzÀzÀ°è PÁtÄvÉÛêÉ. ¸ÉÊ£ÀåzÀ vÀgÀ¨ÉÃw  E®èzÀ zÁ«ÃzÀ£À£ÀÄß PÀvÀð£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀiÁqÀĪÀAvÉ Dj¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. CzÀgÀAvÉ ¸ÉÊvÁ£À£ÉÆA¢UÀÆ DvÀ£À  vÀAvÉÆæÃ¥ÁAiÀÄUÀ½UÉ «gÀÄzÀÞªÁVAiÀÄÆ ºÉÆÃgÁqÀĪÀAvÉ zÉêÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß Dj¹PÉÆArzÁÝgÉ. AiÀÄÄzÀÞ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃgÁr dAiÀĺÉÆAzÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß zÁ«ÃzÀ£À fëvÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÉÆÃt.

  • gÀPÀëuÉ (1 ¸ÀªÀÄÄ 18:14)

M§â AiÀÄÄzÀÞ ¥ÀÅgÀĵÀ£ÀÄ dAiÀĺÉÆAzÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀvÀð£ÀÄ CªÀ£ÉÆnÖUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.  PÀvÀð£ÀÄ zÁ«ÃzÀ£ÉÆnÖUÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Ë®£ÀÄ CjwzÀÝ£ÀÄ.(1¸ÀªÀÄÄ 18:12).  CzÀgÀAvÉ, £ÀªÀÄä eÉÆvÉ EgÀĪÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr “¤±ÀÑAiÀĪÁV PÀvÀð£ÀÄ EªÀgÉÆnÖUÉ EzÁݣɔ JAzÀÄ ¸ÁQê ºÉüÀĪÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄä fëvÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.  PÀvÀð£ÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ£ÉÆà CªÀgÉ®ègÀÆ dAiÀĺÉÆA¢zÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ.  AiÉĺÉÆñÀĪÀ£À eÉÆvÉ PÀvÀð£ÀÄ EzÀÝzÀjAzÀ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr PÁ£Á£ï zÉñÀªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä gÀPÀëPÀ£ÁzÀ AiÉÄøÀÄQæ¸ÀÛ£ÀÄ £ÀªÉÆänÖVzÁÝ£É JA§ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ £ÀªÀÄVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
DzÀzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ PÀvÀð£À AiÀÄÄzÀÞ±ÀÆgÀgÁV 
ªÀiÁ¥ÀðqÀ®Ä, AiÉÄøÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ gÀPÀëPÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. D gÀPÀëuÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ
£ÀªÀÄVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

  • C©üµÉÃPÀ (1 ¸ÀªÀÄÄ 16:13)

“AiÉĺÉÆêÀ£À DvÀäªÀÅ zÁ«ÃzÀ£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £É¯ÉUÉÆArvÀÄ”
PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ zÁ«ÃzÀ¤AzÀ ºÉÃUÉ UÉƯÁåxÀ£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ zÉêÀgÁvÀä£À C©üµÉÃPÀ¢AzÀ¯ÉÃ!  AiÀÄÄzÀÞ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀvÀð£À AiÀÄÄzÀÞ¥ÀÅgÀĵÀgÁV £ÁªÀÅ ¤®è¨ÉÃPÁzÀgÉ gÀPÀëuÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀiÁvÀæ ¸Á®zÀÄ, ¥À«vÁævÀä£À C©üµÉÃPÀªÀÇ ¨ÉÃPÀÄ.

  • zÉêÀgÀ avÀÛ(2 ¸ÀªÀÄÄ 2:1)

“zÁ«ÃzÀ£ÀÄ AiÉĺÉÆêÀ£À£ÀÄß- £Á£ÀÄ AiÉĺÀÆzÀ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉÆà JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ”zÁ«ÃzÀ gÀPÀëuÉ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, C©üµÉÃPÀ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, zÉêÀgÀ ZvÀÛªÀ£ÀÄß CjvÀÄ CzÀgÀAvÉ 
£ÀqÉAiÀÄĪÀªÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ.

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
CAvÀåPÁ®zÀ ¸ÉêÉUÁV PÀvÀð¤UÉ MAzÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è zÉêÀgÀÄ vÀ£ÀUÁV MAzÀÄ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹, ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀ滸À§ºÀÄzÀÄ.  DwäÃPÀAiÀÄÄzÀÞ
±ÀÆgÀgÁV ¤®è®Ä zÉêÀgÁvÀä£ÀÄ ¤ªÀÄä°è MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀ滸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹, zÉêÀgÁvÀä£ÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É ºÀAaPÉÆArgÀĪÀ DwäÃPÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ w½¸ÀÄvÉÛêÉ.

DwäÃPÀAiÀÄÄzÀÞ ¸ÉãÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 9945804171

ಸರ್ವಸೃಷ್ಠಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡಲಿ...,

ಆತ್ಮೀಯರೇ,

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನೆಹೆಮಿಯ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು (ನೆಹೆ 1:4)

ಎಸ್ತೇರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ನಾಶನವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನವೂ ತಿನ್ನದೆಯೂ, ಕುಡಿಯದೆಯೂ ಉಪವಾಸವಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು (ಎಸ್ತೇರ್ 4:16)


ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ!! ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ!!! ಒಳ್ಳೇಯದೇ, ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?